Проекти

НП "Заедно в изкуствата и спорта"

Цели на програмата: - Осигуряване на условия за личностно развитие на учениците чрез екипно взаимодействие при участието и изявата им в колективни спортове и изкуства, насочени към стимулиране на техните интереси, способности и компетентности. - Засилване на интереса на учениците за участие в групи/отбори за колективни спортове и изкуства и за изяви в областта на танцовото, музикалното, театралното, филмовото и изобразителното изкуство, както и в областта на спорта; - Насърчаване на работата в екип и подобряване на социалните взаимодействия на учениците; - Изграждане на умения за отговорно и дисциплинирано поведение и за самоконтрол на учениците; - Повишаване на музикалната, танцовата, театралната и филмовата култура, както и културата в областта на изобразителното изкуство на подрастващите и насърчаване съхраняването и утвърждаването на културните ценности; - Стимулиране на интереса на учениците към богатото наследство в областта на изкуствата, 2 както и към колективните спортове; - Развитие на спортните способности на учениците и изграждане на умения за здравословен начин на живот.

Научи повече

НП "Осигуряване на съвременна образователна среда"

Модул Е "Площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата"

Научи повече

Проект BG05M2OP001-2.012-0001 "Образование за утрешния ден"

На 15.10.2019 г. бе подписан договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект № BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“ между Министерство на образованието и науката – конкретен бенефициент и ИА ОПНОИР – управляващ орган на ОП НОИР. Проектът се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент – Министерството на образованието и науката (МОН).

Научи повече