НП "Заедно в изкуствата и спорта"

НП "Заедно в изкуствата и спорта"

Цели на програмата: - Осигуряване на условия за личностно развитие на учениците чрез екипно взаимодействие при участието и изявата им в колективни спортове и изкуства, насочени към стимулиране на техните интереси, способности и компетентности.      -Засилване на интереса на учениците за участие в групи/отбори за колективни спортове и изкуства и за изяви в областта на танцовото, музикалното, театралното, филмовото и изобразителното изкуство, както и в областта на спорта;                                                                     - Насърчаване на работата в екип и подобряване на социалните взаимодействия на учениците;                                                                       - Изграждане на умения за отговорно и дисциплинирано поведение и за самоконтрол на учениците;                                                             - Повишаване на музикалната, танцовата, театралната и филмовата култура, както и културата в областта на изобразителното изкуство на подрастващите и насърчаване съхраняването и утвърждаването на културните ценности;                                                                               - Стимулиране на интереса на учениците към богатото наследство в областта на изкуствата, 2 както и към колективните спортове;             - Развитие на спортните способности на учениците и изграждане на умения за здравословен начин на живот.